Thông báo v/v chuẩn bị lễ tốt nghiệp ngày 30/10/2020

15-10-2020

Thông báo Sinh viên khoa Công nghệ Sinh học tham dự lễ tốt nghiệp ngày 30/10/2020 xem danh sách sinh viên tham gia (file đính kèm). Sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp gửi hình về cho ban tổ chức theo hướng dẫn sau:

 

  1. Khóa 07ĐHSH: nộp hình về cho lớp trưởng (hoặc Cố vấn học tập)
  2. Sinh viên các khóa khác: nộp hình về cho cô Vân Anh (qua địa chỉ mail anhttv@hufi.edu.vn )

 

Sinh viên khóa 07DHSH chưa đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp có thể đăng ký bổ sung và nộp hình cho lớp trưởng (hoặc Cố vấn học tập). Đối với các khóa khác đăng ký bổ sung và nộp hình qua mail cô Vân Anh.

Thời hạn đăng ký bổ sung và file nộp hình: trước 12h00, 24/10/2020.

Lưu ý:

  • Hình nộp về phải lịch sự và trang trọng, đặt tên theo qui tắc SH_SoThuTu_Hovaten. (ví dụ: SH_001_HoThiHongNgoc). Sinh viên xem những lưu ý khi gửi hình đính kèm.
  • Những sinh viên chưa đăng ký nếu đăng ký bổ sung sau 12h ngày 24/10/2020 sẽ phải đóng thế chân để mượn lễ phục tốt nghiệp theo qui định.